ما در تیس نت معتقدیم که شرکت‌ها سیستم دار شده‌اند اما سیستماتیک خیر.
لذا جهت سیستماتیک کردن مجموعه می‌بایست ابتدا به تصحیح زیر ساخت ها پرداخت؛ بنابراین شرکت تیس نت با یررسی و آنالیز دقیق زیر ساخت ها در حوزه شبکه، امنیت، ساختار دیجیتال مارکتینگ، هویت سازی و برندینگ سعی نموده تا ساختار شرکت ها را به گونه‌ای ایجاد و تغییر نماید تا زمانی که یک مشتری به‌عنوان سرنخ وارد مجموعه می‌شود، طی یک فرآیند سیستماتیک تبدیل به مشتری وفادار شده و یک چرخه بازاریابی مشتری به مشتری ایجاد شود.

شاید سوال پیش بیاید که زیرساخت‌‎ها چه ارتباطی به مشتریان دارد؟
پاسخ این است که در صورتی که شما زیر ساخت های صحیح در مجموعه خود تبیین کنید، شاید مشتری ان را نبیند و با آن مستقیما در ارتباط نباشد؛ اما حس خوب تجربه همکاری با شما را دریافت می‌کند و نظام زیر ساختی به وجود آمده در مجموعه شما باعث یک تجربه خوب جهت مشتریان خواهد گشت.
جهت رسیدن به مشتری وفادار می‌بایست ساختارها با نگاهی برون سازمانی دیده شود تا با تبیین استراتژی صحیح، همسو با ساختارها با توجه به دسته بندی مشتریان و بررسی رقبا به نتیجه قابل قبول رسید.
تیس نت با این تفکر امادگی تحلیل و بررسی ساختار مجموعه ها را داشته و در قسمت هایی که به آن در بخش‌های دیگر اشاره می‌کنیم بصورت اجرایی حضور پیدا خواهد نمود.

همچنین تیس‌نت با بررسی روش‌ها و تاکتیک‌های ساخت و انتقال هویت برند و هویت سازمانی برند، سعی در ایجاد و بهبود ارتباط برند با مخاطبین به جهت افزایش ماتدگاری آن در ذهن و قلب مشتریان دارد.

طبق رسالت اشاره شده و جهت ارائه خدمات بهتر به مجموعه های مختلف اولین گام، شناخت کامل از آن مجموعه میباشد، که در آن به بررسی موارد ذیل می‌پردازد:

  • شناخت شرکت و نیازهای آن
  • ایجاد نگرش در خصوص وضع موجود و نوع استفاده از تجهیزات
  • ایجاد نگرش در خصوص کارهایی که میتوان با استفاده از تجهیزات و وضعیت موجود
  • ارائه طرح سرویسهای جدید جهت باال بردن سطح کیفی مجموعه (LOS)
  • ارائه طرح تجهیزات جدید جهت ارتقاء سیستم (LOM)
  • ارائه طرح و برآورد مالی (LOP)
  • ارائه طرح زمانبندی بر مبنای شرایط زمانی و مالی کارفرما
  • ارائه آینده نگری طرح اولیه و مزایای رقابتی ایجاد شده جهت شرکت